• Podmínky provozu
 • Žádost o webserver
 • Žádost o MySQL
 • FAQ
 • Podmínky provozu webových projektů


  I. Definice pojmů


  1) Webovým projektem se rozumí technické prostředky, které umožňují uživatelům snadné vystavení informací v prostředí WWW. Typickým použitím je prezentace oddělení, konference apod.

  2) Vlastníkem webového projektu se rozumí student nebo zaměstnanec, který o webový projekt požádal.

  3) Garantem webového projektu je zaměstnanec ZČU, který se zaručí za vlastníka ze řad studentů.


  II. Charakteristika webového projektu


  Webový projekt se skládá zejména z následujících součástí a poskytovaných služeb:

  1) diskový prostor pro vystavení informací - běžně je poskytován s kapacitou do 100MB, nároky na větší kapacitu jsou posuzovány individuálně,

  2) zpřístupnění prostoru přes WWW a zajištění DNS jmen odpovídajících jménu projektu v doméně zcu.cz (jmeno_projektu.zcu.cz a www.jmeno_projektu.zcu.cz),

  3) zajištění podpory HTML, PHP a SSI (Server Side Includes),

  4) možnost využívat databázi MySQL,

  5) možnost využívat zabezpečené připojení (HTTPS),

  6) možnost omezit přístup na rozsah IP adres, předdefinovaných skupin uživatelů systému Orion nebo jednotlivých uživatelů systému Orion a

  7) pravidlené zálohování projektu.


  III. Vytvoření projektu


  Webový projekt je vytvářen na základě žádosti

  1) zaměstnance ZČU nebo

  2) studenta ZČU, za kterého se zaručí garant z řad zaměstnanců ZČU.


  Webový projekt bude zřízen a plnohodnotně zprovozněn cca do 1 týdne od podání žádosti.


  IV. Používání projektu


  1) Odpovědnost za obsah nese vlastník a v případě existence garanta také garant. Zejména je nutné respektovat

  a) směrnici rektora 2R/2000 (Zveřejňování informací v prostředí počítačové sítě),

  b) směrnici rektora 10R/2008 (Pravidla používání sítě WEBnet) a

  c) AUP (Acceptable user policy) CESNETu.

  d) základní bezpečnostní pravidla a principy, především pak nutnost patřičně zabezpečit a aktualizovat případné webové aplikace nebo CMS.


  2) Odpovědná osoba je povinna spolupracovat při řešení bezpečnostních incidentů souvisejících s příslušným webovým projektem.


  3) Standardně smí webový server z webového projektu pouze číst. Změnu v nastavení těchto přístupových práv je nutné zdůvodnit a konzultovat se správcem sítě.


  4) V případě ukončení pracovního nebo studijního poměru garanta nebo vlastníka projektu se ZČU, je tato osoba povinna neprodleně jmenovat svého nástupce nebo požádat o zrušení projektu.
  V. Ukončení webového projektu

  K ukončení webového projektu může dojít

  a) na základě žádosti vlastníka nebo garanta webového projektu nebo

  b) pokud garant nebo vlastník webového projektu ukončí pracovní nebo studijní poměr se ZČU a zároveň není určen náhradní garant nebo vlastník.